درباره ی ما

دکتر بهداد اسکندری ثانی

دکتر بهداد اسکندری ثانی جراح و متخصص ارتوپدی فارغ التحصیل مقاطع پزشکی عمومی و تخصص ارتوپدی و دارای بورد تخصصی جراحی ارتوپدی با رتبه ممتاز از دانشگاه علوم پزشکی شیراز میباشد .

دکتر بهداد اسکندری ثانی به مدت دو سال ونیم از ١٣٩٢-١٣٩۴ در شهر دزفول به عنوان جراح ارتوپد طرحی و مدیر گروه ارتوپدی آن شهرستان مشغول فعالیت درمانی و آموزشی بوده و بعد از آن تا هم اکنون در شهر شیراز مشغول فعالیت درمانی و آموزشی بوده است بیمارستانهای محل خدمت : بیمارستانهای شهید رجایی و مسلمین و بیمارستان مرکزی شیراز و کوثر شیراز و بعثت و شفا میباشد .

از جمله فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دکتر بهداد اسکندری ثانی میتوان به تدریس به عنوان استادیار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی دزفول و پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز اشاره کرد .

 
دکتر بهداد اسکندری ثانی

دکتر بهداد اسکندری ثانی

دکتر بهداد اسکندری ثانی جراح و متخصص ارتوپدی و فارغ التحصیل مقاطع پزشکی عمومی و تخصص ارتوپدی با بورد تخصصی جراحی ارتوپدی و با رتبه ممتاز از دانشگاه علوم پزشکی شیراز میباشد .

دکتر بهداد اسکندری ثانی در شروع فعالیت خود به مدت دو سال ونیم از ١٣٩٢-١٣٩۴ در شهر دزفول به عنوان جراح ارتوپد طرحی و مدیر گروه ارتوپدی آن شهرستان مشغول فعالیت درمانی و آموزشی بوده و بعد از اتمام دوره مذکور با انجام بیش از ٢٣٠٠ عمل جراحی موفق تا هم اکنون در شهر شیراز مشغول فعالیت درمانی و آموزشی بوده است بیمارستانهای محل خدمت : بیمارستانهای شهید رجایی و مسلمین و بیمارستان مرکزی شیراز و کوثر شیراز و بعثت و شفا میباشد .

از جمله فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دکتر بهداد اسکندری ثانی میتوان به تدریس به عنوان استادیار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی دزفول و پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز اشاره کرد . در ضمن برنده فلوشیپ اهدایی از انجمن جراحان آسیبهای ورزشی و زانوی اروپا در بیمارستان آندره میگنوت دانشگاه علوم پزشکی پاریس فرانسه در سال ٢٠١٨ در زمینه جراحیهای زانو و شانه میباشد . و بعد از آن در دوره های کوتاه مدت تکمیلی در اسکاتلند و بلژیک شرکت نموده است.

در حال حاضر زمینه فعالیت دکتر بهداد اسکندری ثانی بیشتر در ارتباط با جراحیهای تروما و شکستگیها و جراحیهای زانو و شانه و لگن ازجمله باز سازی آسیبهای رباطها و منیسکهای زانو و چرخاننده شانه و تعویض مفاصل زانو و لگن متمرکز میباشد.

تماس با ما