خار پاشنه پا

  • 1399/08/28
  • دکتر بهداد اسکندری ثانی
درد پاشنه پا علت های مختلفی دارد، و یک علت شایع آن خار پاشنه است. خار پاشنه پا زائده استخوانی کوچکی است که پایین یا پشت پاشنه ایجاد می...